Vedtægter

§ 1 Foreningens navn : 
Frederikssund og Omegns Sportsfiskerforening.
Hjemsted og værneting Frederikssund. Foreningen kan være tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, FR 70, SU eller anden for klubben gunstig sammenslutning.

§ 2 Foreningens formål :
Er ved forpagtning, køb af egnet fiskevand eller ved tilslutning til andre foreninger, at give medlemmerne adgang til at udøve fiskeri som sport, at vække forståelse og interesse for fiskesporten, i såvel ferskvand som saltvand, herunder havfiskeri fra båd, samt fiskeri fra kysten, at værne og frede om fiskeriet både i ferskvand og saltvand, samt at virke for, at den lovbefalede fredning af såvel ferskvands- som saltvandsfisk overholdes. Endvidere arbejder foreningens bestyrelse med arrangementer af klubaftener, fisketure, foredrags- og filmaftener, samt i øvrigt til gavn for foreningens medlemmer.

§ 3 Optagelse af medlemmer :
Som medlemmer kan alle optages, enten som aktive-, passive- senior- eller juniormedlemmer. Medlemmer under 18 år optages som juniorer og de kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Juniorer under 18 år må kun anvende foreningens eller andre foreningers både ifølge med et seniormedlem. Benyttelse af havgående både kræver, at medlemmet har deltaget i kurset *SIKKERHED TIL SØS*. Juniorer kan, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, formenes adgang til arrangementer, hvor der ikke er mulighed for tilstrækkeligt opsyn, f. eks ved saltvandsture o. lign.  Passive medlemmer kan deltage ved alle foreningens arrangementer, men har ingen stemmeret på general-forsamlingen. Optagelse i foreningen kan ikke finde sted, såfremt ansøgeren er ekskluderet af en anden fiskeforening på grund af grov misligholdelse af denne forenings love eller de almindelige fiskerilove, eller er slettet grundet kontingentrestance. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive, men betaler ikke kontingent. For at blive æresmedlem skal man have været medlem af foreningen i mindst 10 år og have udført påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen.

§ 4 Kontingent og indskud :
Fastsættes af generalforsamlingen, efter budget fra bestyrelsen, ved simpelt flertal. Kontingentet betales helårligt pr. 15 december. Medlemmer, der når folkepensionsalder, kan, efter 10 års medlemskab, på anfordring blive kontingentfri, men oppebærer samme rettigheder som andre aktive medlemmer. Kontingent for passive medlemmer er halvt senior-kontingent. Passive medlemmer kan ikke fiske i foreningens vande. Invalide- folke- og førtidspensionister kan optages i foreningen ved betaling af normalt indskud og halvt senior-kontingent. Ægtefæller med/uden børn ( samme husstand med fælles adresse ) kan optages i foreningens familieordning.

§ 5 Udmeldelse, sletning og eksklusion :
Medlemmer, der ikke inden udgangen  af Januar måned har betalt kontingent, eller truffet ordning herom med kassereren, slettes af foreningen, og kan kun optages igen ved betaling af nyt indskud. Eksklusion af et medlem af andre årsager end kontingentrestance kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning. Ved overtrædelse af  foreningens reglement for fiskeri i foreningens vande, er bestyrelsen bemyndiget til at inddrage et medlems fiskekort ( medlemskort )  i en af bestyrelsen fastsat karantæneperiode, eller indstille til generalforsamlingen om eksklusion, når der er tale om særlig grove overtrædelser.

§ 6 Foreningsreglement og fiskeriets udøvelse :
Det er ikke tilladt foreningens medlemmer at drive fiskeri med ruser eller net i foreningens vande, og hver enkelt fisker må kun benytte 2 agnliner med én krog på hver. Fangne fisk skal opfylde de mindstemål, der af bestyrelsen fastsættes som gældende i foreningens fiskevande samt de almindelige love for mindstemål.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt reglement for foreningens fiskevande, og det  er medlemmernes pligt nøje at overholde de givne regler. Såfremt bestyrelsen, eventuelt i forståelse med ejeren af et af foreningen forpagtet fiskevand, skulle fastsætte bestemmelser om særlige fiskekort, skal disse regler respekteres af medlemmerne. Det er medlemmernes ret og pligt at afkræve andre fiskere behørig legitimation, samt bortvise tyvefiskere og konfiskere deres fangst, såfremt legitimation ikke kan forevises. Medlemmerne har pligt til at forevise legitimation / medlemskort ved påkrav.

§ 7 Foreningens ledelse og organisation :
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.  Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af følgende 6 personer :
Formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Mindst  ét  bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Frederikssund Kommune. Bestyrelsen indkalder, med mindst 14 dages varsel, på klubbens hjemmeside, til ordinær generalforsamling i februar måned med følgende dagsorden :

1 : Valg af dirigent
2 : Formandens beretning
3 : Aflæggelse af regnskab
4 : Valg af formand ( ulige år )
5 : Valg af kasserer ( lige år )
6 : Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ( lige år )
6 : Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år )
7 : Valg af 2 bestyrelsessuppleanter ( hvert år )
8 : Valg af revisor ( ulige år )
9 : Valg af revisorsuppleant ( hvert år )
10 : Behandling af indkomne forslag, fastsættelse af kontingent og indskud
11 : Nedsættelse af eventuelle udvalg
12 : Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Alle valg er 2-årige, suppleanter vælges dog hvert år. Alle nedsatte udvalg, er ansvarlige overfor bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsens beslutninger, er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre følgende bøger : Medlemskartotek, kassebog og forhandlingsprotokol.

§ 8 Afstemning på generalforsamlinger :
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der er mindst ét menigt medlem mere tilstede end fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kan dirigenten, når mindst 5 tilstedeværende medlemmer forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Lovændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag om foreningens ophævelse kræver mindst 2/3 af foreningens stemmer. Er der ikke så mange til stede på generalforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter den ordinære, og 2/3 af de fremmødte er herefter beslutningsdygtige.

 § 9 Ekstraordinær generalforsamling :
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 3 uger efter, at mindst 10 medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt. Begæring om afholdelse af  ekstraordinær generalforsamling, skal ledsages af de forslag, der ønskes forelagt denne.

§ 10 Foreningens formue / ophør :
Foreningens kontante pengemidler skal, bortset fra den hos kassereren beroende kassebeholdning, anbringes på en bank-, check- eller girokonto, som kun kan hæves af formanden eller kassereren. Bestyrelsen bemyndiges dog til, at anbringe en del af foreningens formue i statsobligationer eller lignende, såfremt dette ikke medfører, at foreningen ikke er i stand til, at overholde sine økonomiske forpligtelser. I tilfælde af foreningens ophævelse tages ved simpelt stemmeflertal, bestemmelse om anvendelse af dens formue. Den skal dog under alle omstændigheder anvendes til fremme af sportsfiskeriet og den kan ikke benyttes til andre formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. maj 1965, med  ændringer på efterfølgende ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Foreningens samlede love er revideret og godkendt
på den ordinære generalforsamling 6.02.2002.